แบบประเมินความพึงพอใจ

TimeKPRU 1st


เรียน บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

1 ปี ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านตอบแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อจะได้นำข้อมูลไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาต่อไปครับ

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากร

1. เพศ

2. คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะ

3. สถานภาพ

4. ประสบการณ์การทำงานในมหาวิทยาลัย

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อ ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ TimeKPRU 1st

1. รูปแบบการใช้งานระบบง่าย

2. กระบวนการทำงานของระบบ

3. ความถูกต้อง แม่นยำของระบบ

4. ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

5. การออกแบบให้ใช้งานง่าย เมนูไม่ซับซ้อน

6. ความเป็นปัจจุบันของข้อมูล

7. ความสะดวกในการใช้งานโปรแกรม

8. ความเหมาะสมในการใช้งานโปรแกรม

9. ความพึงพอใจในการใช้งาน

10. ความสามารถของระบบ ในการนำไปใช้ประโยชน์ เช่น รายงานการเข้าปฏิบัติงาน การรับทราบเอกสารสำคัญ การแจ้งเตือนเวลาเข้า-เลิกปฏิบัติงาน,หนังสือราชการภายใน-ภายนอก และการตอบแบบสอบถามระดับหน่วยงานหรือบุคคล

ขอขอบคุณในความร่วมมือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ