การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 : 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564

ตามที่ คณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรฯ ให้บุคลากรมหาวิทยาลัย ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรพเมินการปฏิบัติราชการฯ

เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2564 1,007 Share

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 : 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563

ตามที่ คณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เมื่อคราวประชุม วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้มีมติให้บุคลากรมหาวิทยาลัย ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีละสองรอบ รอบละหกเดือน ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรพเมินการปฏิบัติราชการฯ

เผยแพร่เมื่อ 3 กันยายน 2563 2 1,151 Share

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 เพื่อยกร่างแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

เผยแพร่เมื่อ 26 พฤษภาคม 2563 2 1,473 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (E-PAR) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร