การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 : 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564

ตามที่ คณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เมื่อคราวประชุม วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้มีมติให้บุคลากรมหาวิทยาลัย ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีละสองรอบ รอบละหกเดือน ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรพเมินการปฏิบัติราชการฯ

เผยแพร่เมื่อ 11 กันยายน 2564 3 1,193 Share

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 : 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564

ตามที่ คณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรฯ ให้บุคลากรมหาวิทยาลัย ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรพเมินการปฏิบัติราชการฯ

เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2564 2,208 Share

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 : 1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563

ตามที่ คณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เมื่อคราวประชุม วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้มีมติให้บุคลากรมหาวิทยาลัย ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีละสองรอบ รอบละหกเดือน ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรพเมินการปฏิบัติราชการฯ

เผยแพร่เมื่อ 3 กันยายน 2563 2 2,264 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (E-PAR) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร