การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 : 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

ตามที่ คณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรฯ ให้บุคลากรมหาวิทยาลัย ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติราชการฯ

เผยแพร่เมื่อ 1 มีนาคม 2565 1,292 Share

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 : 1 เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564

ตามที่ คณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เมื่อคราวประชุม วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ได้มีมติให้บุคลากรมหาวิทยาลัย ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีละสองรอบ รอบละหกเดือน ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรพเมินการปฏิบัติราชการฯ

เผยแพร่เมื่อ 11 กันยายน 2564 3 2,176 Share

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 : 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564

ตามที่ คณะกรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรฯ ให้บุคลากรมหาวิทยาลัย ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปรพเมินการปฏิบัติราชการฯ

เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2564 3,361 Share

มีต่อ

ค้นหาข้อมูลใน การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (E-PAR) มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร