ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

เจ้าของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

วัตถุประสงค์

เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรลงเวลาเริ่มปฏิบัติราชการและลงเวลาเลิกปฏิบัติราชการ ด้วยระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร (https://e-par.kpru.ac.th/timeKPRU/) ตามเวลาราชการ แทนการลงลายมือชื่อ หรือ สแกนลายนิ้วมือตามปกติ "Work for Home" ตามมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 (ฉบับที่ ๕) ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2563

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

รองศาสตราจารย์วิสิฐ ธัญญะวัน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้มีส่วนร่วม ผู้เสนอแนะ และผู้แสดงความคิดเห็นต่อการพัฒนาระบบ

ขอขอบคุณ คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ขอขอบคุณ บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

ทีมงาน

นางสาวคนึงนิจ สรรคพงษ์

รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่

นายวิทยา ศรีนรคุตร

นิติกร

นางสาวน้ำทิพย์ สังข์ทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววรรณภา บุญมาก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้พัฒนาระบบ

นายอนุชา พวงผกา

บรรณารักษ์

โดยการใช้เว็บไซต์ของ KPRU คุณรับทราบว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) และข้อกำหนดในการให้บริการ ของเรา ยอมรับ