การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ


ID
ปีงบประมาณ
สรุป
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [3] [6] [9] [12]
2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [3] [6] [9] [12]
3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [3] [6] [9] [12]
4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [3] [6] [9] [12]
5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [3] [6] [9] [12]
6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [3] [6] [9] [12]
7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [3] [6] [9] [12]
8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [3] [6] [9] [12]
9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [3] [6] [9] [12]
คณะครุศาสตร์
1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [3] [6] [9] [12]
2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [3] [6] [9] [12]
3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [3] [6] [9] [12]
4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [3] [6] [9] [12]
5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [3] [6] [9] [12]
6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [3] [6] [9] [12]
7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [3] [6] [9] [12]
8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [3] [6] [9] [12]
9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [3] [6] [9] [12]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [3] [6] [9] [12]
2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [3] [6] [9] [12]
3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [3] [6] [9] [12]
4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [3] [6] [9] [12]
5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [3] [6] [9] [12]
6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [3] [6] [9] [12]
7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [3] [6] [9] [12]
8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [3] [6] [9] [12]
9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [3] [6] [9] [12]
คณะวิทยาการจัดการ
1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [3] [6] [9] [12]
2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [3] [6] [9] [12]
3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [3] [6] [9] [12]
4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [3] [6] [9] [12]
5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [3] [6] [9] [12]
6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [3] [6] [9] [12]
7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [3] [6] [9] [12]
8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [3] [6] [9] [12]
9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [3] [6] [9] [12]
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [3] [6] [9] [12]
2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [3] [6] [9] [12]
3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [3] [6] [9] [12]
4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [3] [6] [9] [12]
5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [3] [6] [9] [12]
6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [3] [6] [9] [12]
7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [3] [6] [9] [12]
8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [3] [6] [9] [12]
9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [3] [6] [9] [12]
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [3] [6] [9] [12]
2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [3] [6] [9] [12]
3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [3] [6] [9] [12]
4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [3] [6] [9] [12]
5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [3] [6] [9] [12]
6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [3] [6] [9] [12]
7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [3] [6] [9] [12]
8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [3] [6] [9] [12]
9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [3] [6] [9] [12]
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [3] [6] [9] [12]
2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [3] [6] [9] [12]
3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [3] [6] [9] [12]
4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [3] [6] [9] [12]
5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [3] [6] [9] [12]
6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [3] [6] [9] [12]
7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [3] [6] [9] [12]
8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [3] [6] [9] [12]
9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [3] [6] [9] [12]
บัณฑิตวิทยาลัย
1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [3] [6] [9] [12]
2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [3] [6] [9] [12]
3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [3] [6] [9] [12]
4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [3] [6] [9] [12]
5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [3] [6] [9] [12]
6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [3] [6] [9] [12]
7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [3] [6] [9] [12]
8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [3] [6] [9] [12]
9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [3] [6] [9] [12]
สำนักงานอธิการบดี
1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [3] [6] [9] [12]
2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [3] [6] [9] [12]
3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [3] [6] [9] [12]
4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [3] [6] [9] [12]
5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [3] [6] [9] [12]
6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [3] [6] [9] [12]
7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [3] [6] [9] [12]
8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [3] [6] [9] [12]
9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [3] [6] [9] [12]
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [3] [6] [9] [12]
2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [3] [6] [9] [12]
3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [3] [6] [9] [12]
4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [3] [6] [9] [12]
5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [3] [6] [9] [12]
6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [3] [6] [9] [12]
7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [3] [6] [9] [12]
8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [3] [6] [9] [12]
9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [3] [6] [9] [12]
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [3] [6] [9] [12]
2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [3] [6] [9] [12]
3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [3] [6] [9] [12]
4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [3] [6] [9] [12]
5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [3] [6] [9] [12]
6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [3] [6] [9] [12]
7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [3] [6] [9] [12]
8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [3] [6] [9] [12]
9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [3] [6] [9] [12]
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [3] [6] [9] [12]
2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [3] [6] [9] [12]
3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [3] [6] [9] [12]
4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [3] [6] [9] [12]
5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [3] [6] [9] [12]
6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [3] [6] [9] [12]
7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [3] [6] [9] [12]
8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [3] [6] [9] [12]
9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [3] [6] [9] [12]
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [3] [6] [9] [12]
2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [3] [6] [9] [12]
3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [3] [6] [9] [12]
4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [3] [6] [9] [12]
5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [3] [6] [9] [12]
6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [3] [6] [9] [12]
7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [3] [6] [9] [12]
8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [3] [6] [9] [12]
9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [3] [6] [9] [12]
สถาบันวิจัยและพัฒนา
1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [3] [6] [9] [12]
2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [3] [6] [9] [12]
3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [3] [6] [9] [12]
4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [3] [6] [9] [12]
5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [3] [6] [9] [12]
6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [3] [6] [9] [12]
7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [3] [6] [9] [12]
8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [3] [6] [9] [12]
9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [3] [6] [9] [12]
สำนักงานอธิการบดี - กองกลาง
1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [3] [6] [9] [12]
2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [3] [6] [9] [12]
3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [3] [6] [9] [12]
4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [3] [6] [9] [12]
5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [3] [6] [9] [12]
6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [3] [6] [9] [12]
7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [3] [6] [9] [12]
8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [3] [6] [9] [12]
9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [3] [6] [9] [12]
สำนักงานอธิการบดี - กองนโยบายและแผน
1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [3] [6] [9] [12]
2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [3] [6] [9] [12]
3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [3] [6] [9] [12]
4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [3] [6] [9] [12]
5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [3] [6] [9] [12]
6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [3] [6] [9] [12]
7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [3] [6] [9] [12]
8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [3] [6] [9] [12]
9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [3] [6] [9] [12]
สำนักงานอธิการบดี - กองพัฒนานักศึกษา
1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [3] [6] [9] [12]
2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [3] [6] [9] [12]
3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [3] [6] [9] [12]
4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [3] [6] [9] [12]
5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [3] [6] [9] [12]
6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [3] [6] [9] [12]
7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [3] [6] [9] [12]
8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [3] [6] [9] [12]
9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [3] [6] [9] [12]
คณะพยาบาลศาสตร์
1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [3] [6] [9] [12]
2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [3] [6] [9] [12]
3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [3] [6] [9] [12]
4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [3] [6] [9] [12]
5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [3] [6] [9] [12]
6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [3] [6] [9] [12]
7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [3] [6] [9] [12]
8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [3] [6] [9] [12]
9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [3] [6] [9] [12]